Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Wijzigingen

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Logopedie Zeijger behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

Voorbehoud en voorwaarden

Logopedie Zeijger is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten danwel fouten van technische aard de voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op deze website. Logopedie Zeijger is nimmer gebonden aan het uitvoeren van foutief  weergegeven voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Logopedie Zeijger noch een van haar werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.
Logopedie Zeijger is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Logopedie Zeijger garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Logopedie Zeijger is niet  verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Alhoewel Logopedie Zeijger zich inspant om deze site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheids-maatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Intellectuele eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Logopedie Zeijger alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Logopedie Zeijger. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Logopedie Zeijger enig onderdeel van deze website te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacy

Logopedie Zeijger respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Logopedie Zeijger gebruikt uw gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Logopedie Zeijger zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Logopedie Zeijger kan ‘cookies’ gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies stellen Logopedie Zeijger in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van deze website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van deze website geen cookies ontvangt